sales [at] tntiran.com
82444 (021)

سرویس روز بعد

سرویس روز بعد

Next Day Delivey

یک سرویس سریع برای بارهای فوری

در این سرویس روند کار به صورتی است که مرسوله فردای روز بعد از دریافت از فرستنده به گیرنده تحویل داده میشود.

فرآیند انجام این سرویس

چگونه میتوان ازخدمات این سرویس بهره مندگردید و درراستای انجام این سرویس چطورمی توان ازوضعیت بسته ارسال گردیده مطلع شد ؟

این سرویس در حال حاضر از طریق تماس تلفنی و در مراحل بعد از طریق اپلیکیشن پست تی ان تی و همچنین سایت انجام می گیرد.

روند انجام این سرویس به این صورت است که مشتریان عزیز بعد از تحویل بسته به کارشناس مربوط اعلام می کنند که می خواهند بسته شان فردای روز تحویل بسته به مقصد برسد و تحویل گیرنده داده شود و به تناسب درخواست شما پرسنل تی ان تی با توجه به مقصد شما امکان انجام این سرویس رابررسی می کنند و درصورت شامل شدن ،فرایند حمل آغاز میشود همچنین شما می توانید از طریق سایت یا پیامک از موقعیت بسته خود مطلع گردید.

آنچه درادامه به آن خواهیم پرداخت درواقع اطلاعاتی جامع درمورداین سرویس خاص می باشد که بررسی آن  میتواند زمینه ی تحلیل درست این سرویس را برای مشتری جهت انتخاب آن را فراهم آورد.

نکات مهم:

این سرویس سریع نیاز به هماهنگی سریع وسازماندهی پیشرفته ی درون سازمانی دارد که پست تی ان تی با توجه به چیدمان منظم و پیشرفته ی سازمانی این مهم را فراهم کرده ودر راستای انجام این سرویس به بهترین نحو عمل می کند. این سرویس برای اسناد مناقصه ای که موضوع زمان در آنها بسیار ضروری است کاربردی می باشد و شما مشتریان عزیز می توانید برای ارسال اسناد مهم و ضروریتان که بحث زمان در آنها مهم است از این سرویس استفاده کنید.

این سرویس بیشتربرای بخش داخلی قابل استفاده می باشد و نیز در مواردی  در صورت هماهنگی قبلی، برای بعضی از کشورها انجام می شود.