sales [at] tntiran.com
82444 (021)

پرداخت عوارض گمرکی توسط فرستنده

پست سریع بین المللی تی‌ان‌تی ایران > پرداخت عوارض گمرکی توسط فرستنده

پرداخت عوارض گمرکی توسط فرستنده

DDP

0010

تنوع در سرویس دهی شرایط بهترین انتخاب را فراهم می کند

هر کشوری دارای قوانین گمرکی مجزا می باشد و برای ورود هر نوع کالا به هر کشوری باید عوارض مخصوص به آن کالا برای ورود به کشور مورد نظر پرداخت شود. دراین سرویس فرستنده می تواند عوارض گمرکی کشورمقصد را پرداخت کند.

فرآیند انجام این سرویس

چگونه میتوان ازخدمات این سرویس بهره مندگردید و درراستای انجام این سرویس چطورمیتوان ازوضعیت بسته ارسال گردیده مطلع شد؟

این سرویس در حال حاضر از طریق تماس تلفنی و در مراحل بعد از طریق اپلیکیشن پست تی ان تی و همچنین سایت انجام میگیرد.

برای استفاده ازاین سرویس شما میتوانید با کارشناس مربوط ه تماس بگیرید ودر صورت داشتن عوارض گمرکی روی مرسوله، مبلغ مورد نظررا در کشور مقصد، توسط فرستنده پرداخت کنید.