سخن مدیر کل

اینجانب معتقدم خاطرات باقی مانده در اذهان مردم یک کشور از میزان محبوبیت و ماندگاری خدمات یک سازمان دربین افراد یک جامعه حکایت دارد وبه خود می با لیم که پست تی ان تی در این تعریف در جایگاه بسیار مطلوبی در میان مردم ,سازمانها وشرکت های بزرگ,ارگانهای دولتی و...قراردارد.

این جایگاه نه به واسطه نوع خدمات بلکه به دلیل حسن شهرت کارکنان و مدیران پست تی ان تی در طی قریب به نیم قرن خدمت رسانی درراستای اصول مشتری مداری با استانداردهای جهانی به مردم به دست امده است.با توجه به تغییر ماهوی در نوع مدیریت این سازمان خرسندیم که روز به روز این مقبولیت در بین هموطنان عزیز بیشتر می شود.

مایلم اذعان کنم پست تی ان تی در سالهای گذشته با تغییر رویکرد و توجه به فناوری های روزشاهد تغییرات اساسی بوده است واهتمام ویژه ای به نیازهای جدید مشتریان در راستای رفاه مخاطبان خود انجام داده است.

در اخر خداوند منان را شاکرم که توانسته ایم در جهت خدمت رسانی با معیارهای بین المللی به هموطنان عزیز در جای جای دنیا به بهترین شکل عمل کنیم و مراتب سپاس را از پست جمهوری اسلامی برای حمایت همیشگی در طی این سالها به جا می اوریم .پاینده باد نام ایران.